Centar za multidisciplinarna istraživanja

Centar za multidisciplinarna istraživanja – opšte informacije

Centar za multidisciplinarna istraživanja obavlja poslove naučno-istraživačkog rada u oblasti teorije, metodologije i prakse konzervacije, u svim oblastima konzervacije i zaštite baštine uopšte.

Misija Centra je da u oblast konzervacije uvede naučno-istraživački rad kao polaznu osnovu za odlučivanje u izboru najoptimalnijih metoda i tehnika u okviru integrativnog koncepta zaštite baštine.

U domenu naučnog rada Centar učestvuje na realizaciji projekata drugih organizacionih jedinica CIK-a, u oblastima edukacije, dokumentacije, integrativne zaštite, eksperimentalne arheologije i tenologije, arheološke konzervacije, pravne legislative zaštite nasleđa i dr.

U obavljanju delatnosti Centar sarađuje sa naučnim i obrazovnim institucijama, ustanovama zaštite i drugim ustanovama kulture