Центар за документацију

ФОТО ЛАБОРАТОРИЈА

Фото-лабораторија Института израђује адекватну документацију о конзерваторско-рестаураторским третманима извршеним у атељеима Института или на терену, о стању у музејима и другим институцијама, затим о примени ласерског 3D скенера за истраживање и документовање стања културног наслеђа и другим активностима Института.

Фото-лабораторија је опремљена кроз курсеве „Конзерваторскадокументација“ и „Архитектонска конзервација – припремање пројеката пројекта „Подршке оснивања Централног института за конзервацију у Београду“  Централног института за конзервацију иВисоког института за конзервацију и рестаурацију у Риму –ISCR. Кроз ова два курса је реализовано опремање фото-лабораторије фотографском, ласерском и компјутерском опремом, као и обука особља Института за израду фотографске и графичке документације о стању и конзервацији културног наслеђа.

Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије.

У 2015. години Централни институт за конзервацију је објавиоПрепоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије, стручну публикацију која обрађује најважније аспекте стварања, коришћења и управљања дигиталном фото-документацијом о предметима и објектима културног наслеђа која настаје у институцијама заштите културног наслеђа.

Препоруке обрађују цео процес рада – одабир и подешавање опреме у складу са типом наслеђа; снимање и обрада фотографија; коришћење, архивирање и управљање дигиталном фотодокуметацијом. Ради веће ефикасности, Препоруке су прилагођене резултатима Анкета о фото-документацији у институцијама заштите културног наслеђа у Србији чији је задатак био утврђивање реалног стања о стварању, коришћењу и управљању фотографском документацијом у институцијама заштите културног наслеђа у Србији. Аутори Препорука су желели да текстове прилагоде стању и потребама фотографа, документариста, кустоса, конзерватора и других професионалaца из институција заштите покретног и непокретног културног наслеђа.

Препоруке су намењене фотографима, кустосима, конзерваторима, документаристима и другим професионалцима из институција заштите покретног и непокретног културног наслеђа као помоћно средство у њиховом свакодневном раду.

Аутори текстова су стручњаци Централног института за конзервацију, затим чланови Секције фотографа Друштва конзерватора Србије и професионалци из институција заштите наслеђа – Марија Аћимовић, Снежана Неговановић, Предраг Михајловић, Вељко Џикић, Недељко Марковић, Марко Алексић, Југослав Пендић, Миља Стијовић и Ана Живковић.

Објљављивање ове публикације је омогућено средствима Министарства културе и информисања Републике Србије.