Centar za konzervaciju - restauraciju

Konzervacija mozaika sa predstavom glave Meduze, lokalitet Zadružni dom, Skelani

Na poziv JU Arheološki muzej Rimski Municipium  u Skelanima, konzervatori CIK-a su tokom 2015. godine, pripremili projekat i izveli prvu fazu konzervacije mozaika sa predstavom glave Meduze. Mozaik je otkriven u okviru antičke građevine na lokalitetu Zadružni dom u Skelanima tokom arheoloških iskopavanja 2014. i 2015. godine.

Mozaik je ukrašavao pod prostorije površine 63m2, koja se nalazi u jugoistočnom delu objekta (prostorija K). Prostorija je imala sistem podnog grejanja – hipokaust, te je mozaik bio izdignut na stubiće od opeke kako bi topao vazduh mogao da cirkuliše ispod podnice. U nekom momentu u prošlosti došlo je do urušavanja mozaičke podnice, pri čemu se ona izlomila na više fragmenata različitih veličina. Krovna konstrukcija se srušila preko ulomljenog mozaika. Pretpostavlja se da je plavljanje terena u više navrata, uzrokovalo dodatno lomljenje i pomeranje fragmenata mozaika iz svog originalnog položaja.

Prva faza konzervacije mozaika trajala je mesec dana. Obuhvatila je dokumentaciju, čišćenje i stabilizaciju fragmenata, zatim  sortiranje i grupisanje fragmenata mozaika prema prisutnim motivima, rekonstrukciju dekorativne šeme mozaika, uklapanje fragmenata i formiranje celina, kao i parcijalnu prezentaciju dela mozaika, odnosno rekonstrukciju četvrtine centralnog mozaičkog tepiha.

Strpljivim radom konzervatora, obrađeno je više stotina fragmenata mozaika čije dimenzije variraju od oko 40×50cm do oko 3×5cm. Rekonstruisan je izgled i raspored dekorativnih elemenata mozaika.

Do sada uklopljeni fragmenti mozaika, prezentovani su u Arheološkom muzeju Rimski Municipium.  Nakon ove, početne faze konzervacije, radovi će se nastaviti kako bi svi fragmenti mozaika bili uklopljeni i povezani u celinu, a mozaik restauriran uz primenu savremene metodologije konzervacije. Nakon konzervatorskih radova, javnosti će moći da bude predstavljen kompletan mozaički pod.

mozaik-meduza-skelani-1
Situacioni plan kasnoantičkog objekta na lokalitetu Zadružni dom, dokumentacija Arheološki institut u Beogradu
mozaik-meduza-skelani-2
Zatečeno stanje
mozaik-meduza-skelani-3
Trijaža fragmenata mozaika
mozaik-meduza-skelani-4
Uklapanje fragmenata mozaika, rekonstrukcija dekoracije mozaičkog poda
mozaik-meduza-skelani-5
Rekonstruisana dekoracija centralnog mozaičkog tepiha, crtež I. Vasilijević
mozaik-meduza-skelani-6
Postavljanje uklopljenih fragmenata u bazen s peskom
Reorganizacija depoa
Prezentacija mozaika nakon prve faze konzervacije