О нама

Централни институт за конзервацију (ЦИК) је основан 2009. године, иницијативом Министарства културе, Министарства науке и заштите животне средине и Министарства просвете и спорта Републике Србије, уз подршку Владе Републике Италије, а у сврху стварања интердисциплинарне стручно-научне базе за заштиту културног наслеђа на националном нивоу.

Конзервација је комплексна и динамична област људског деловања, у оквиру које данас постоји мноштво приступа и теорија, сходно друштвеним, географским и културолошким потребама, али и врстама и значају наслеђа. ЦИК кроз своје програме и активности функционише у складу са постојећом међународном регулативом и препорукама у области конзервације и културног наслеђа, а основне појмове конзервације тумачи и примењује у складу са Резолуцијом о терминологији конзервације материјалног културног наслеђа Конзерваторског комитета Међународног савета музеја (ICOM CC).

Савремени приступ конзервацији подразумева холистичко разумевање процеса пропадања материјала, примену ефикасне методологије конзервације и одговарајућих техника и материјала у конзервацији и рестаурацији заснованих на принципима одрживог развоја и процесима валоризације и ревалоризације наслеђа. Кроз овакав приступ се преплићу и допуњују активности и програми у оквиру свих 6 праваца делатности ЦИК-а – едукације, истраживања, превентивне конзервације, конзервације и рестаурације, документације и комуникације. Делатност ЦИК-а захтева тимски рад и интердисциплинарне компетенције сарадника, као и редовну сарадњу са стручњацима различитих профила из других институција и области од интереса за заштиту наслеђа.

ЦИК својим програмима доприноси унапређењу конзервације као стручне области и академске дисциплине, као и повећању капацитета за очување културног наслеђа кроз развијање истраживачких и едукативних пројеката на националном и регионалном нивоу. Едукација је усмерена не само на постојећи, већ и на будући кадар установа заштите, кроз формалне и неформалне образовне програме, те кроз континуиран рад на стручном оспособљавању приправника и волонтера. Развојем нових приступа конзервацијској документацији и документовању културног наслеђа у сврху управљања ризицима, посебно имајући у виду превенцију и реаговање на ванредне ситуације, обезбеђује основе за успостављање свеобухватног и ефикасног система заштите културних добара. Посебну пажњу у области комуникације ЦИК поклања подизању свести о значају и важности очувања културног наслеђа међу различитим групама корисника и тиме допуњује делатност других установа у националном систему заштите.

Унутрашњу организацију ЦИК-а чине: