O nama

Centralni institut za konzervaciju (CIK) je osnovan 2009. godine, inicijativom Ministarstva kulture, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, uz podršku Vlade Republike Italije, a u svrhu stvaranja interdisciplinarne stručno-naučne baze za zaštitu kulturnog nasleđa na nacionalnom nivou.

Konzervacija je kompleksna i dinamična oblast ljudskog delovanja, u okviru koje danas postoji mnoštvo pristupa i teorija, shodno društvenim, geografskim i kulturološkim potrebama, ali i vrstama i značaju nasleđa. CIK kroz svoje programe i aktivnosti funkcioniše u skladu sa postojećom međunarodnom regulativom i preporukama u oblasti konzervacije i kulturnog nasleđa, a osnovne pojmove konzervacije tumači i primenjuje u skladu sa Rezolucijom o terminologiji konzervacije materijalnog kulturnog nasleđa Konzervatorskog komiteta Međunarodnog saveta muzeja (ICOM CC).

Savremeni pristup konzervaciji podrazumeva holističko razumevanje procesa propadanja materijala, primenu efikasne metodologije konzervacije i odgovarajućih tehnika i materijala u konzervaciji i restauraciji zasnovanih na principima održivog razvoja i procesima valorizacije i revalorizacije nasleđa. Kroz ovakav pristup se prepliću i dopunjuju aktivnosti i programi u okviru svih 6 pravaca delatnosti CIK-a – edukacije, istraživanja, preventivne konzervacije, konzervacije i restauracije, dokumentacije i komunikacije. Delatnost CIK-a zahteva timski rad i interdisciplinarne kompetencije saradnika, kao i redovnu saradnju sa stručnjacima različitih profila iz drugih institucija i oblasti od interesa za zaštitu nasleđa.

CIK svojim programima doprinosi unapređenju konzervacije kao stručne oblasti i akademske discipline, kao i povećanju kapaciteta za očuvanje kulturnog nasleđa kroz razvijanje istraživačkih i edukativnih projekata na nacionalnom i regionalnom nivou. Edukacija je usmerena ne samo na postojeći, već i na budući kadar ustanova zaštite, kroz formalne i neformalne obrazovne programe, te kroz kontinuiran rad na stručnom osposobljavanju pripravnika i volontera. Razvojem novih pristupa konzervacijskoj dokumentaciji i dokumentovanju kulturnog nasleđa u svrhu upravljanja rizicima, posebno imajući u vidu prevenciju i reagovanje na vanredne situacije, obezbeđuje osnove za uspostavljanje sveobuhvatnog i efikasnog sistema zaštite kulturnih dobara. Posebnu pažnju u oblasti komunikacije CIK poklanja podizanju svesti o značaju i važnosti očuvanja kulturnog nasleđa među različitim grupama korisnika i time dopunjuje delatnost drugih ustanova u nacionalnom sistemu zaštite.

Unutrašnju organizaciju CIK-a čine: