Тендери - архива

Одлука о обустави поступка јавне набавке услуга бр. ЈНМВ 2/Y/2017

На основу одредби члана 109. Закона о јавним набавкама, члана 36. Статута Централног института за конзервацију и записника о отварању понуда бр. 174/4 од 2.06.2017. године, доносим

Одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга, број ЈНМВ 2/У/2017

  1. Назив и адреса наручиоца: Централни институт за конзервацију – Београд, Теразије 26
  2. Врста наручиоца: Установа културе
  3. За набавку услуге: Израда идејног пројекта и пројект за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона према Балканској улици на кш. бр. 2891 КО Стари град, Београд, ЈН 2/У/2017, ознака из општег речника набавки 71320000 Услуга техничког пројектовања
  4. За радове: Израда идејног пројекта и пројект за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона према Балканској улици на кш. бр. 2891 КО Стари град, Београд, ЈН 2/У/2017, ознака из општег речника набавки 71320000 Услуга техничког пројектовања, место извршења радова – Београд
  5. Процењена вредност јавне набавке: 1.200.000,00 без ПДВ-а
  6. Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 0
  7. Разлог обуставе поступка:нејављање понуђача
  8. Поступак ће бити поново спроведен:јуна 2017. године

др Сузана Полић

директор

линк ка скену документа