Tenderi - arhiva

Odluka o obustavi postupka javne nabavke usluga br. JNMV 2/Y/2017

Na osnovu odredbi člana 109. Zakona o javnim nabavkama, člana 36. Statuta Centralnog instituta za konzervaciju i zapisnika o otvaranju ponuda br. 174/4 od 2.06.2017. godine, donosim

Odluku o obustavi postupka javne nabavke usluga, broj JNMV 2/U/2017

  1. Naziv i adresa naručioca: Centralni institut za konzervaciju – Beograd, Terazije 26
  2. Vrsta naručioca: Ustanova kulture
  3. Za nabavku usluge: Izrada idejnog projekta i projekt za izvođenje rekonstrukcije, sanacije i adaptacije krovne konstrukcije, međuspratne konstrukcije tavana i balkona prema Balkanskoj ulici na kš. br. 2891 KO Stari grad, Beograd, JN 2/U/2017, oznaka iz opšteg rečnika nabavki 71320000 Usluga tehničkog projektovanja
  4. Za radove: Izrada idejnog projekta i projekt za izvođenje rekonstrukcije, sanacije i adaptacije krovne konstrukcije, međuspratne konstrukcije tavana i balkona prema Balkanskoj ulici na kš. br. 2891 KO Stari grad, Beograd, JN 2/U/2017, oznaka iz opšteg rečnika nabavki 71320000 Usluga tehničkog projektovanja, mesto izvršenja radova – Beograd
  5. Procenjena vrednost javne nabavke: 1.200.000,00 bez PDV-a
  6. Broj primljenih ponuda i podaci o ponuđačima: 0
  7. Razlog obustave postupka:nejavljanje ponuđača
  8. Postupak će biti ponovo sproveden:juna 2017. godine

dr Suzana Polić

direktor

link ka skenu dokumenta