Центар за конзервацију - рестаурацију

ЦЕНТАР ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ-РЕСТАУРАЦИЈУ

Центар за конзервацију-рестаурацију покрива потребе конзервације различитих материјала културних добара: керамике, стакла, метала, камена, мозаика, зидне слике, органских материјала, текстила, слика на платну, дрвету и папиру.

Центар пружа стручну подршку музејима и другим установама културе које немају адекватне или комплетне ресурсе за конзервацију, а која се огледа у систематској конзервацији збирки на основу постојећих конзерваторских проблема и приоритета и према потребама установа везано за излагање и обраду збирки. Поред тога, сарађује са установама културе и научним установама на пољу заштите археолошких локалитета,  која укључује синхронизоване активности конзервације на терену током и након истраживања, превентивну конзервацију, in situ конзервацију и конзервацију археолошких предмета, као и одржавање локалитета и зона заштите. Важан аспект рада Центра је реализација програма стручног оспособљавања за стицање стручног звања конзерватора, као и реализација курсева конзервације. Центар такође учествује у испитивањима материјала културних добара, материјала који се користе у конзервацији, утицаја окружења и механизама пропадања културних добара.

Кроз наведене активности, као и праћењем развоја конзервације-рестаурације, усвајањем нових научних и стручних сазнања на међународном нивоу и перманентном едукацијом сарадника, Центар за конзервацију-рестаурацију тежи да допринесе осавремењивању методологије конзервације у нашој земљи и омогући примену најбоље светске праксе у очувању културних добара.

У остваривању ових задатака Центaр за конзервацију-рестаурацију сарађује са другим организационим јединицама ЦИК, као и са установама културе и научним установама у земљи и иностранству.

Центар за конзервацију- рестаурацију чине:

  • Атеље за конзервацију керамике и стакла
  • Атеље за конзервацију метала
  • Атеље за конзервацију камена, мозаика и зидне слике
  • Атеље за конзервацију органских материјала
  • Атеље за конзервацију текстила
  • Атеље за конзервацију штафелајне слике
  • Одељење за археолошке локалитете