Centar za konzervaciju - restauraciju

CENTAR ZA KONZERVACIJU-RESTAURACIJU

Centar za konzervaciju-restauraciju pokriva potrebe konzervacije različitih materijala kulturnih dobara: keramike, stakla, metala, kamena, mozaika, zidne slike, organskih materijala, tekstila, slika na platnu, drvetu i papiru.

Centar pruža stručnu podršku muzejima i drugim ustanovama kulture koje nemaju adekvatne ili kompletne resurse za konzervaciju, a koja se ogleda u sistematskoj konzervaciji zbirki na osnovu postojećih konzervatorskih problema i prioriteta i prema potrebama ustanova vezano za izlaganje i obradu zbirki. Pored toga, sarađuje sa ustanovama kulture i naučnim ustanovama na polju zaštite arheoloških lokaliteta,  koja uključuje sinhronizovane aktivnosti konzervacije na terenu tokom i nakon istraživanja, preventivnu konzervaciju, in situ konzervaciju i konzervaciju arheoloških predmeta, kao i održavanje lokaliteta i zona zaštite. Važan aspekt rada Centra je realizacija programa stručnog osposobljavanja za sticanje stručnog zvanja konzervatora, kao i realizacija kurseva konzervacije. Centar takođe učestvuje u ispitivanjima materijala kulturnih dobara, materijala koji se koriste u konzervaciji, uticaja okruženja i mehanizama propadanja kulturnih dobara.

Kroz navedene aktivnosti, kao i praćenjem razvoja konzervacije-restauracije, usvajanjem novih naučnih i stručnih saznanja na međunarodnom nivou i permanentnom edukacijom saradnika, Centar za konzervaciju-restauraciju teži da doprinese osavremenjivanju metodologije konzervacije u našoj zemlji i omogući primenu najbolje svetske prakse u očuvanju kulturnih dobara.

U ostvarivanju ovih zadataka Centar za konzervaciju-restauraciju sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama CIK, kao i sa ustanovama kulture i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Centar za konzervaciju- restauraciju čine:

  • Atelje za konzervaciju keramike i stakla
  • Atelje za konzervaciju metala
  • Atelje za konzervaciju kamena, mozaika i zidne slike
  • Atelje za konzervaciju organskih materijala
  • Atelje za konzervaciju tekstila
  • Atelje za konzervaciju štafelajne slike
  • Odeljenje za arheološke lokalitete