Центар за превентивну конзервацију

ЦЕНТAР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ КОНЗЕРВАЦИЈУ

Активности Центра за превентивну конзервацију, јединственог Центра овог профила у региону Југоисточне Европе, усмерене  су на пружање саветодавних и стручних услуга у заштити културног наслеђа, дисеминацију знања,  допринос развоју и признавању професије конзервације, односно превентивне конзервације, као и на примену новог приступа планирању и доношењу одлука у конзервацији заснованог на принципима валоризације културног наслеђа менаџмента ризика и одрживог развоја.

Центар сарађује са институцијама заштите културног наслеђа на примени стратегије очувања културног наслеђа полазећи од принципа превентивне конзервације, и побољшању услова у музејима и збиркама, пружајући услуге снимања, систематског праћења и анализе услова конзервације у објектима и институцијама заштите. Кроз припрему извештаја и препорука за услове конзервације у институцијама заштите, Центар пружа услуге које обухватају, поред снимања стања конзервације, анализу и интерпретацију прикупљених података и припрему препорука за побољшање услова конзервације на нивоу институција заштите, израду препорука за услове превентивне конзервације за пројектне задатке адаптације и реконструкције у институцијама заштите, за реорганизацију или организацију и опремање депоа, за осветљење у изложбеним просторима , као и праћење климатских услова и препоруке за побољшање услова средине. Извештаји са препорукама израђују се на основу снимања услова конзервације,  информација добијених у музеју, и дају се предлози решења за проблеме специфичне за збирке и која су доступна музејима у Србији. У периоду од оснивања Института Центар је урадио преко шездесет извештаја са препорукама према захтевима музеја, галерија, завода за заштиту споменика културе, манастира и цркви,  јавних предузећа која поседују збирке и др.

У оквиру редовних активности Центра, сарадници учествују у организацији паковања и транспорта предмета који долазе на конзервацију у Институт или који се враћају у матичне институције након конзервације, као и у праћењу и контроли климатских услова за потребе Института. Центар такође учествује у давању препорука за чување и излагање, и транспорт и паковање предмета, чија конзервација је урађена у Институту.

Сарадници центра дају допринос развоју и примени превентивне конзервације на међународном нивоу, кроз учешће у међународним и регионалним пројектима и препознати су као стручњаци из области менаџмента ризика за културно наслеђе, менаџмента катастрофалних ризика, управљања условима средине, примене и развоја методологије за реорганизацију депоа, у области илегалне трговине и кријумчарења културног наслеђа, и баве се усмереним истраживањем и проценом утицаја концепта вредности на конзервацију културног наслеђа. Учествују такође у организацији и реализацији едукативних програма из превентивне конзервације за музејску мрежу Србије.

Кроз објављивање радова и публикација које се односе на примену мера превентивне конзервације наслеђа сарадници Центра доприносе видљивости података о развоју и интеграцији концепта превентивне конзервације у области очувања наслеђа.

Сарадници:

Весна Живковић, виши кустос
vesna.zivkovic@cik.org.rs

Вељко Џикић, конзерватор
veljko.dzikic@cik.org.rs

Наталија Ћосић, конзерватор
natalija.cosic@cik.org.rs