Центар за превентивну конзервацију

Управљање условима средине у области заштите културног наслеђа

Временско трајање: вишегодишњи пројекат

Руководилац пројекта: Весна Живковић МА

Сарадници: Вељко Џикић МА и Наталија Ћосић МА

Управљање условима средине за културно наслеђе подразумева детаљно познавање постојећих услова. Праћење параметара услова средине, што подразумева релативну влажност, температуру, светлосно зрачење, аерозагађиваче, честничне загађиваче, као и загађиваче који се преносе контактом омогућава идентификацију ризика по објекте културног наслеђа, процену степена и хитности одређеног проблема и основе за давање препорука за побољшање стања, одређивања спецификација за услове средине и материјале који се користе у конзервацији. Кроз овај програм Центар за превентивну конзервацију доприноси развоју свеобухватног приступа у управљању условима средине за установе заштите у Србији, узимајући у обзир и покретно и непокретно културно наслеђе (од 2015. године започето је са систематским праћењем климатских услова на археолошким локалитетима). Приступ полази од принципа процене ризика, заснованог на губитку вредности културног наслеђа и повезан је са мерљивим оштећењима на материјалима изазваним дејством услова средине.

Прикупљени подаци се користе и у процесу припреме и реализације едукативних програма из превентивне конзервације, као и у припреми публикација и чланака који се односе на превентивну конзервацију културног наслеђа.

Слика 1 – Праћење релативне влажности и температуре у музејском депоу;


Слика 2 – Графички приказ вредности релативне влажности и температуре у депоу током годину дана;


 

Слика 3 – Постављање даталогера на археолошком локалитету Дреновац;


 

Слика 4 – Постављање дата логера на археолошком локалитету Дреновац 1;


 

Слика 5 – Припрема узоркивача за праћење концентрације загађивача;


 

Слика 6 – Семплери за загаживаче у НМ Ниш;


 

Слика 7 – Праћење климатских услова и купони за праћење загађивача у витрини;


 

Слика 8 – Мерење интензитета светлосног зрачења;