Centar za preventivnu konzervaciju

Upravljanje uslovima sredine u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

Vremensko trajanje: višegodišnji projekat

Rukovodilac projekta: Vesna Živković MA

Saradnici: Veljko Džikić MA i Natalija Ćosić MA

Upravljanje uslovima sredine za kulturno nasleđe podrazumeva detaljno poznavanje postojećih uslova. Praćenje parametara uslova sredine, što podrazumeva relativnu vlažnost, temperaturu, svetlosno zračenje, aerozagađivače, čestnične zagađivače, kao i zagađivače koji se prenose kontaktom omogućava identifikaciju rizika po objekte kulturnog nasleđa, procenu stepena i hitnosti određenog problema i osnove za davanje preporuka za poboljšanje stanja, određivanja specifikacija za uslove sredine i materijale koji se koriste u konzervaciji. Kroz ovaj program Centar za preventivnu konzervaciju doprinosi razvoju sveobuhvatnog pristupa u upravljanju uslovima sredine za ustanove zaštite u Srbiji, uzimajući u obzir i pokretno i nepokretno kulturno nasleđe (od 2015. godine započeto je sa sistematskim praćenjem klimatskih uslova na arheološkim lokalitetima). Pristup polazi od principa procene rizika, zasnovanog na gubitku vrednosti kulturnog nasleđa i povezan je sa merljivim oštećenjima na materijalima izazvanim dejstvom uslova sredine.

Prikupljeni podaci se koriste i u procesu pripreme i realizacije edukativnih programa iz preventivne konzervacije, kao i u pripremi publikacija i članaka koji se odnose na preventivnu konzervaciju kulturnog nasleđa.

Slika 1 – Praćenje relativne vlažnosti i temperature u muzejskom depou;


Slika 2 – Grafički prikaz vrednosti relativne vlažnosti i temperature u depou tokom godinu dana;


 

Slika 3 – Postavljanje datalogera na arheološkom lokalitetu Drenovac;


 

Slika 4 – Postavljanje data logera na arheološkom lokalitetu Drenovac 1;


 

Slika 5 – Priprema uzorkivača za praćenje koncentracije zagađivača;


 

Slika 6 – Sempleri za zagaživače u NM Niš;


 

Slika 7 – Praćenje klimatskih uslova i kuponi za praćenje zagađivača u vitrini;


 

Slika 8 – Merenje intenziteta svetlosnog zračenja;